Kort bericht voor reizen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten

Krachtens een tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten gesloten internationale overeenkomst geeft Brussels Airlines aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Department of Homeland Security - DHS) bepaalde reis- en boekingsgegevens door, die bekend staan als “Passenger Name Record” of PNR-gegevens, over passagiers die tussen de Europese Unie en de VS vliegen.

De autoriteiten van de VS gebruiken deze gegevens ter voorkoming en bestrijding van terrorisme en andere ernstige grensoverschrijdende misdrijven. Deze en andere gegevens kunnen tevens worden gebruikt om te worden vergeleken met die van lijsten van passagiers die in het kader van de luchtvaart een veiligheidsrisico vormen.

De gegevens worden gedurende vijftien jaar bewaard en mogen met andere autoriteiten worden uitgewisseld. De gegevens die verband houden met een specifieke zaak of onderzoek kunnen langer worden bewaard totdat de zaak of het onderzoek wordt gearchiveerd.

Nadere informatie is op verzoek te verkrijgen of via de vaak gestelde vragen:

Vaak gestelde vragen over de doorgifte aan de Amerikaanse autoriteiten van PNR-gegevens voor vluchten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten

1. Wat soort informatie zullen de Amerikaanse autoriteiten via de PNR-gegevens over mij krijgen?

De wetgeving van de Verenigde Staten eist van de luchtvaartmaatschappijen die van, naar of door de Verenigde Staten (VS) vliegen dat zij aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid bepaalde passagiersgegevens verstrekken ter beveiliging van het luchtverkeer en om de veiligheid van de VS te waarborgen door passagiers van tevoren aan een risicobeoordeling te onderwerpen. De passagiersgegevens vallen uiteen in twee categorieën:

 • Passenger Name Record (PNR) : de PNR-gegevens bevatten diverse informatie die is verstrekt tijdens de boeking of die door de luchtvaartmaatschappijen of de reisagenten wordt bijgehouden, zoals de naam van de passagier, zijn adres, details van de reisroute (zoals datum van de reis, vertrek en bestemming, zetelnummer, aantal stukken bagage) en details van de reservering (zoals informatie over het reisbureau en betalingsgegevens, verzoeken inzake maaltijden of om een rolstoel) of andere informatie (bijvoorbeeld over airmiles).
 • Advanced Passenger Information (API): deze categorie omvat hoofdzakelijk informatie die is vervat in de reisdocumenten (paspoort) van passagiers en die meestal wordt verzameld bij het inchecken. De informatie wordt vóór aankomst verstrekt aan de grenscontrolediensten. Zij wordt eveneens gebruikt om na te gaan of passagiers voorkomen op lijsten van passagiers die in het kader van de luchtvaart een veiligheidsrisico kunnen vormen.

Deze vaak gestelde vragen betreffen voornamelijk PNR-gegevens omdat deze het voorwerp uitmaken van de op 26 juli 2007 tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekende internationale overeenkomst. De Europese Unie ziet erop toe dat luchtvaartmaatschappijen deze verplichtingen nakomen. Brussels Airlines is ertoe gehouden deze voorschriften na te leven.

Voor nadere bijzonderheden over de verwerking door het DHS van PNR-gegevens die betreffende vluchten tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) zijn verzameld, wordt verwezen naar de internationale overeenkomst en de begeleidende brief van het DHS, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. L 204 van 4 augustus 2007, hier klikken.

2. Waarom wordt mijn Passenger Name Record doorgegeven aan het DHS van de VS voor ik naar, van of door de Verenigde Staten reis?

Het DHS gebruikt de PNR-gegevens van vluchten tussen de EU en de VS ter voorkoming en bestrijding van:

 • terrorisme en daarmee samenhangende strafbare feiten;
 • andere zware misdrijven, waaronder georganiseerde misdaad, die van grensoverschrijdende aard zijn, en
 • het zich onttrekken aan aanhoudingsbevelen of arrestatie voor de bovengenoemde strafbare feiten.

PNR-gegevens kunnen waar nodig worden gebruikt voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of anderen, of bij strafrechtelijke procedures of in andere wettelijk voorgeschreven gevallen.

3. Wat is het wettige kader voor de doorgifte van PNR-gegevens?

Bij wet (titel 49, United States Code, sectie 44909(c)(3)) en de (voorlopige) uitvoeringsbesluiten daarvan (titel 19, Code of Federal Regulations, sectie 122.49b), is elke luchtvaartmaatschappij die buitenlandse passagiersvluchten van en naar de Verenigde Staten verzorgt verplicht aan het DHS de PNR-gegevens te verstrekken die verzameld en vervat zijn in de boekings- en vertrekcontrolesystemen van de luchtvaartmaatschappijen.

Het DHS heeft in een brief van 26 juli 2007 toegelicht hoe de PNR-gegevens worden verzameld, gebruikt en opgeslagen.

Deze toelichtingen hebben in het bijzonder betrekking op:

 • de doeleinden waarvoor de PNR-gegevens worden gebruikt;
 • het delen van de PNR-gegevens met andere partijen;
 • de soorten verzamelde gegevens;
 • hoe u toegang kunt krijgen tot uw gegevens en bezwaar kunt maken;
 • de naleving;
 • de officiële kennisgeving aan de reizigers;
 • de bewaringstermijn;
 • de overdracht van PNR-gegevens;
 • de wederkerigheid en
 • de evaluatie van de overeenkomst.

Op grond van de door het DHS gegeven garanties hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten in juli 2007 een internationale overeenkomst gesloten en zal de Europese Unie erop toezien dat luchtvaartmaatschappijen de PNR-gegevens verstrekken zoals door het DHS wordt voorgeschreven.

4. Worden ook gevoelige gegevens in het kader van de PNR-gegevens doorgegeven?

Bepaalde als “gevoelig” aangemerkte PNR-gegevens kunnen aan het DHS worden doorgegeven. Deze “gevoelige” gegevens betreffen bijvoorbeeld het ras of de etnische afkomst van de passagier, diens politieke overtuigingen, godsdienst, gegevens over de gezondheid of seksuele geaardheid. Het DHS heeft toegezegd geen gebruik te zullen maken van “gevoelige” PNR-gegevens die het ontvangt en heeft een geautomatiseerd filterprogramma geïmplementeerd om het gebruik van "gevoelige" PNR-gegevens in beginsel te voorkomen.

"Gevoelige" PNR-gegevens kunnen worden gebruikt in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer het leven van een persoon ernstig in gevaar is of zou kunnen zijn.

5. Worden mijn PNR-gegevens aan andere autoriteiten doorgegeven?

Het DHS mag PNR-gegevens delen met andere nationale overheden met taken op het gebied van wetshandhaving, openbare veiligheid of terrorismebestrijding, ter ondersteuning van met terrorismebestrijding, grensoverschrijdende misdaad en openbare veiligheid verband houdende gevallen (waaronder zorgwekkende bedreigingen, vluchten, personen en routes).

Het DHS wisselt PNR-gegevens uitsluitend met andere overheidsinstanties in derde landen uit na beoordeling van het voorgenomen gebruik ervan en de mogelijkheid van bescherming van de gegevens door de ontvanger. Afgezien van noodsituaties vindt een dergelijke uitwisseling van gegevens plaats op grond van uitdrukkelijke afspraken tussen de partijen, die gegevensbeschermingsbepalingen bevatten die vergelijkbaar zijn met die van de internationale overeenkomst tussen de EU en de VS.

6. Hoe lang zal het DHS mijn PNR-gegevens bewaren?

Het DHS zal de PNR-gegevens gedurende vijftien jaar bewaren. De gegevens die verband houden met een specifieke zaak of onderzoek kunnen langer worden bewaard totdat de zaak of het onderzoek wordt gearchiveerd.

Het DHS zal een register inzake de toegang tot eventuele gevoelige PNR-gegevens bijhouden en de gegevens binnen 30 dagen wissen, zodra het doel waarvoor zij toegankelijk zijn gemaakt is bereikt en de bewaring ervan niet door de wet wordt verlangd. Het DHS zal de Europese Commissie (DG JLS) normaliter binnen 48 uur in kennis stellen van het feit dat tot gevoelige gegevens toegang is verleend.

7. Kan ik een kopie vragen van mijn PNR-dossier dat door het DHS wordt bijgehouden en kan ik verlangen dat mijn PNR-gegevens worden gecorrigeerd?

Alle passagiers, ongeacht hun nationaliteit of land van vestiging, kunnen informatie opvragen over hun PNR en onjuistheden laten corrigeren. Informatie over het beleid van het DHS inzake toegang tot de bestanden en tot persoonlijke gegevens is te vinden op http://www.dhs.gov/xfoia/editorial_0579.shtm. Voor nadere inlichtingen gelieve contact op te nemen met het DHS Privacy Office's FOIA Program, op het volgende adres:

FOIA
The Privacy Office
U.S. Department of Homeland Security
245 Murray Drive SW
STOP-0550
Washington, DC 20528-0550
Toll-free: +1-866-431-0486
Phone: +1-703-235-0790
Fax: +1-703-235-0443
Email: foia@dhs.gov

Het beleid dat het DHS huldigt inzake verhaal wordt uiteengezet op www.dhs.gov/trip.

Als u hulp nodig heeft bij het indienen van een verzoek, kunt u zich in verbinding stellen met de gegevensbeschermingsautoriteiten van uw land. Voor contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land hier klikken.

8. Hoe krijg ik meer informatie?

Meer informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens worden behandeld kan worden verkregen door contact op te nemen met ons Service Centre.