Algemene Voorwaarden LOOP

Ingevolge de beslissing van Brussels Airlines om het LOOP-loyaltyprogramma ("Programma") te beëindigen vanaf 01/02/2020 – zoals meegedeeld werd aan de LOOP-leden op 06/01/2020, wordt de mogelijkheid geboden om verzamelde LOOPs ("Punten") te gebruiken tot en met 31/01/2021 uiterlijk, op voorwaarde dat deze verzameld werden door middel van boekingen gemaakt vóór 31/01/2020. Deze LOOPs kunnen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van LOOP gebruikt worden voor kortingen op alle vluchten die worden uitgevoerd door Brussels Airlines.

Het Programma wordt beheerd door Brussels Airlines N.V., met als maatschappelijke zetel Jaargetijdenlaan 100-102, postbus 30, 1050 Brussel, België, RPR Brussel, ondernemingsnummer/BTW 0400853488, en met bedrijfszetel b.house - Brussels Airport, luchthavengebouw 26 - Ringbaan, B-1831 Diegem, België ("Brussels Airlines"). Voor elke vraag met betrekking tot het Programma, kan Brussels Airlines worden gecontacteerd op loop.nl@brusselsairlines.com.

Het Programma is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Het Programma en deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk ogenblik door Brussels Airlines ingetrokken, gewijzigd of uitgebreid worden. In dat geval zal de Deelnemer geïnformeerd worden via de gebruikelijke communicatiekanalen, met inbegrip van de website. De contractuele bepalingen worden niet gearchiveerd en worden niet ter beschikking gesteld.

1. Definities

Brussels Airlines : zoals hierboven omschreven;

Deelnemer: een natuurlijke persoon die gerechtigd is voor het verzamelen van punten in het Programma;

Fraude: een valse voorstelling van een feit, door woorden of door gedrag, door onjuiste of misleidende beweringen, of door verhulling van wat vermeld moest zijn;

Hoofdrekening: in het geval dat meerdere Rekeningen gekoppeld zijn, worden alle Punten in de gekoppelde Rekeningen overgedragen aan de Hoofdrekening. De Hoofdrekening kan worden aangeduid als een gezinsrekening;

Hoofdrekeninghouder: een natuurlijke persoon die verantwoordelijk voor een Hoofdrekening is;

Deelnemersnummer: een getal dat een Deelnemer uniek identificeert;

Privacybeleid: zoals gedefinieerd in punt 8 van deze Algemene Voorwaarden

Programma: een programma met als naam LOOP, zoals hierboven omschreven;

Punten: is de eenheid die gebruikt wordt in het programma, met als naam LOOPs. Punten hebben geen monetaire waarde, en kunnen niet worden ingewisseld voor geld of andere vormen van monetaire waarde;

Rekening: een rekening is een verzameling van Punten;

Rekeninghouder: een natuurlijke persoon verantwoordelijk voor een Rekening;

Verdientarief: is het tarief waartegen Punten worden verdiend in functie van in aanmerking komende uitgaven;

2. Deelname

2.1. Toelating

Deelname aan het Programma is voorbehouden voor natuurlijke personen die ten minste twee jaar oud zijn en die verblijven in een land waar het Programma aangeboden wordt. De woonplaats wordt geacht de werkelijke woning (voornaamste of hoofdverblijfplaats) van de Deelnemer te zijn. Persoonlijke gegevens zoals woonplaats moeten nauwkeurig en naar waarheid worden vermeld en moeten kunnen worden aangetoond om Brussels Airlines op eenvoudig verzoek.

Voor minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), dient een ouder of voogd (een persoon van 16 jaar of ouder) de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het beheer van de Punten en de rekening van de minderjarige. In geval van veranderingen in de voogdij of ouderlijke rechten, dient de ouder of voogd die de beheersrechten van de Punten wenst aan te vechten, Brussels Airlines te voorzien van rechterlijke bevelen die aangeven welke ouder of voogd het wettelijke recht heeft voor het beheer van de Punten van de minderjarige.

Brussels Airlines kan toegang tot het Programma naar eigen goeddunken weigeren. Er is geen wettelijk recht op deelname aan het Programma.

2.2. Inschrijving

Inschrijving in het LOOP-programma is mogelijk tot en met 31/01/2020.

Punten verzameld in een Rekening vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de Deelnemer, en deze verantwoordelijkheid kan niet worden gedeeld met andere natuurlijke of rechtspersonen.

3. Verdienen van punten

Punten kunnen alleen worden toegevoegd aan de persoonlijke Rekening van de Deelnemer lid voor vluchten of andere diensten die Deelnemer persoonlijk gebruikt heeft. Geen andere personen of organisaties kunnen aanspraak maken op de Punten, ongeacht of ze uiteindelijk verantwoordelijk waren voor de betaling van in aanmerking komende uitgaven, gedeeltelijk of volledig.

3.1. Boekingen van vluchten

3.1.1. Algemeen

Deelnemers kunnen Punten verdienen op basis van in aanmerking komende uitgaven voor het boeken van tickets tot en met 31 januari 2020 op vluchten uitgevoerd door Brussels Airlines.Boekingen gemaakt na 31/01/2020 komen niet meer in aanmerking om punten te verzamelen. De Deelnemer dient zijn of haar intentie om Punten te verdienen kenbaar te maken tijdens de boeking, bijvoorbeeld door het vermelden van een geldig Deelnemersnummer. Claims met terugwerkende kracht voor het verzamelen van Punten nadat een vlucht werd voltooid, zijn uitsluitend mogelijk tot 31/01/2020.

3.1.2. In aanmerking komende bestemmingen

Alle bestemmingen waar Brussels Airlines vluchten naar uitvoert, komen in aanmerking om punten te verzamelen. Reserveringen komen uitsluitend in aanmerking om punten te verzamelen wanneer alle vluchtsegmenten van de reisroute door Brussels Airlines worden uitgevoerd. Indien een vlucht van de reisroute wordt uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij, dan komt de Brussels Airlines vlucht van desbetreffende reisroute niet in aanmerking om punten te verzamelen.

3.1.3. Basis voor het toekennen van Punten

Alleen het basistarief en kosten voor luchtvervoer en sommige andere diensten geleverd door Brussels Airlines komen in aanmerking voor het verdienen van Punten. Andere heffingen, belastingen en toeslagen komen niet in aanmerking voor het verdienen van punten. Punten worden bijgeschreven op de Rekening van de Deelnemer wiens volledige naam en Deelnemersnummer vermeld zijn op het uitgegeven ticket. Enkel uitgaven bij Brussels Airlines komen in aanmerking voor het verdienen van Punten. In geval van annulering, wijziging of terugbetaling van een boeking, zal het aantal verdiende Punten de werkelijke uitgaven bij Brussels Airlines weerspiegelen.

3.1.4. In aanmerking komende boekingen

Boekingen die inruilingen van andere bonusprogramma's bevatten, met inbegrip van Miles & More, komen niet in aanmerking voor het verdienen van Punten. Bovendien kunnen speciale tarieven zoals industry discount fares (ID, IP, AD, GE, UD, DG, PEPs, enz.), zowel als ongebruikte, terugbetaalde, vervallen of op onrechtmatige wijze verkregen documenten (coupons, kaartjes, enz.) worden uitgesloten voor het verdienen van Punten. Voor bepaalde andere diensten, kan het verdienen van Punten ook worden uitgesloten door voorafgaande aankondiging in de gebruikelijke communicatiekanalen van het Programma, met inbegrip van de website.

3.1.5. Verdientarief

De hoeveelheid punten die kunnen worden verdiend per Euro, of het Euro-equivalent van andere valuta, zal worden aangekondigd in de gebruikelijke communicatiekanalen van het Programma, met inbegrip van de website, en zal worden weergegeven op het ogenblik van de boeking. Het verdientarief zal worden vastgesteld door Brussels Airlines naar eigen goeddunken, op basis van objectieve criteria. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een aankondiging of een toepassing van een verdientarief voor een andere boeking door dezelfde of door een andere passagier.

3.2. Punten verzameld met onze Partners

Deelnemers kunnen de Punten, die verdiend werden met in aanmerking komende uitgaven voor boekingen bij de Brussels Airlines-partners Booking.com en CarTrawler, gebruiken volgens de bepalingen zoals uiteengezet in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

Boekingen bij deze partners na 31/01/2020 zullen niet meer in aanmerking komen voor het verdienen van Punten.

Brussels Airlines heeft geen directe invloed over de derde partijen. Brussels Airlines is derhalve niet verantwoordelijk voor de onbeperkte beschikbaarheid van de diensten van deze derde partijen en voor de goede uitvoering van contracten. De algemene voorwaarden van de derde partijen zijn van toepassing.

3.3. Andere bonusprogramma 's

Indien een Deelnemer bonuspunten, bonusmijlen of andere eenheden in een ander bonusprogramma met een specifieke boeking of dienst verdient, heeft hij of zij geen recht Punten in het programma te verdienen. Bovendien kunnen bonuspunten, bonusmijlen of andere eenheden niet worden omgezet in Punten tenzij anders overeengekomen of gepubliceerd in de documentatie van het programma of de gebruikelijke communicatiekanalen van het programma, met inbegrip van de website. Hetzelfde geldt voor de omzetting van Punten naar bonuspunten, bonusmijlen of andere eenheden van een ander bonusprogramma.

Indien Punten verdiend worden met een specifieke boeking, is het de Deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van statusvoordelen van een ander bonusprogramma, bijvoorbeeld Miles & More.

4. Bundeling van Punten

In het algemeen kunnen Punten en Rekeningen niet overgedragen worden aan een derde partij. De verkoop, uitwisseling, aanbod tot veiling of elke andere overdracht van Punten aan een derde partij is verboden. Ook verboden zijn onderhandelingen over de verkoop van Punten door Deelnemers of door een derde partij, evenals het gebruik van Punten door onbevoegden. Afwijkende bepalingen zullen worden bepaald in de documentatie van het Programma of via de gebruikelijke communicatiekanalen van het Programma, met inbegrip van de website.

4.1. Algemeen

Punten verdiend tot en met 31 januari 2020 door maximaal vijf Deelnemers kunnen gebundeld worden voor gebruik tot en met 31 januari 2021. Hiervoor zullen de Punten verdiend door de respectieve deelnemers naar één Hoofdrekening wordenovergedragen. Punten verdiend door elk van de gelinkte Deelnemers na de bundeling zullen worden bijgehouden in de Hoofdrekening. Deze Punten vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Hoofdrekeninghouder. Vanaf 1 februari 2020 zal het helaas niet meer mogelijk zijn om een gezinsrekening aan te maken of deze te beheren.

4.2. Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het bundelen van Punten, moeten de Deelnemers op hetzelfde adres wonen. Om misverstanden te voorkomen, Deelnemers die enkel hetzelfde beroepsadres delen (bijvoorbeeld collega's) of een tijdelijk adres, komen niet in aanmerking voor bundeling.

4.3. Rekeningen koppelen

Een Deelnemer kan andere Deelnemers uitnodigen voor het koppelen van Rekeningen tot en met 31 januari 2020. Als de genodigde de uitnodiging aanvaardt, wordt de uitnodiger Hoofdrekeninghouder, en aanvaardt hij of zij de verantwoordelijkheid voor de Account.

4.4. Rekeningen ontkoppelen

De Hoofdrekeninghouder kan een Deelnemer ontkoppelen van de Hoofdrekening, ten vroegste 12 maanden na de datum van koppelen, via de website tot en met 31 januari 2020.

Elke deelnemer kan verzoeken om te worden ontkoppeld van een Hoofdrekening, ten vroegste 12 maanden na de datum van koppelen, door contact op te nemen met het Brussels Airlines Contact Centre tot en met 31 januari 2020.

In het geval dat een of meer Deelnemers ontkoppeld worden van de Hoofdrekening, blijven alle Punten verdiend tot op het ogenblik dat he ontkoppelingsverzoek ontvangen werd, onder de verantwoordelijkheid van de Hoofdrekeninghouder; enkel Punten verdiend nadat Deelnemers ontkoppeld werden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectieve Rekeninghouders.

4.5. Verantwoordelijkheden van de Hoofdrekeninghouder

De Hoofdrekeninghouder is verantwoordelijk voor het beheer van het geheel van Punten, bestaande en nieuwe, die worden overgedragen en verdiend worden in de Hoofdrekening.

5. Punten gebruiken

5.1. Algemeen

Een Rekeninghouder kan Punten gebruiken voor een boeking tegen in aanmerking komende tarieven en luchtvervoerskosten van vluchten uitgevoerd door Brussels Airlines tot en met 31 januari 2021.

Brussels Airlines behoudt zich het recht voor, om naar eigen goeddunken, de modaliteiten voor het gebruik van Punten te wijzigen, zolang de evenredige geldelijke waarde van de Punten wordt gerespecteerd.

Gebruik van Punten zal resulteren in een vermindering van de prijs van het ticket voor een in aanmerking komende boeking. Het bedrag van de vermindering zal worden bepaald door Brussels Airlines naar eigen goeddunken, op basis van objectieve criteria, en zal worden aangekondigd in de gebruikelijke communicatiekanalen van het Programma, met inbegrip van de website, en op het moment van boeking. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een aankondiging of een toepassing van een vermindering voor een andere boeking door dezelfde of door een andere passagier. Retroactieve aanvragen voor gebruik van Punten na de voltooing van een boeking worden niet in aanmerking genomen.

5.2. Beschikbare Punten

Deelnemers kunnen hun Punten gebruiken zodra deze beschikbaar zijn.De criteria voor het beschikbaar stellen van Punten zullen worden bepaald door Brussels Airlines naar eigen goeddunken, op basis van objectieve criteria, en zullen worden aangekondigd via de gebruikelijke communicatiekanalen van Programma, met inbegrip van de website.

5.3. Boeken van vluchten

5.3.1. In aanmerking komende bestemmingen

Punten kunnen gebruikt worden voor alle bestemmingen waar Brussels Airlines vluchten naar uitvoert. Punten kunnen uitsluitend gebruikt worden wanneer alle vluchten van je reisroute door Brussels Airlines worden uitgevoerd. Indien een vluchtsegment van uw reisroute wordt uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij, dan zal je voor de Brussels Airlines vlucht die deel uitmaakt van deze reservering geen punten kunnen inruilen. Beperkingen voor open-jaw, multi-city of stopovers zijn niet van toepassing. Er zijn geen open-jaw, multi-city of stop-over beperkingen.

5.3.2. In aanmerking komende tarieven

Punten kunnen gebruikt worden voor het basistarief en de luchtvervoerskosten, gedeeltelijk of volledig. Indien het aantal beschikbare Punten op je account toereikend is, kunnen deze eveneens gebruikt worden om de taksen volledig te voldoen. Overige componenten van de totale ticketprijs, met inbegrip van verzekeringen, heffingen en toeslagen, komen niet in aanmerking voor het gebruik van Punten. Punten kunnen worden gebruikt voor alle beschikbare tarieven in alle boekingsklassen op het moment van boeking.

5.3.3. In aanmerking komende kanalen

Punten kunnen ingewisseld worden met behulp van de websites van Brussels Airlines.

5.3.4. Ticketwijzigingen, annuleringen

Wijzigingen in boekingen met Punten zijn toegestaan, volgens de standaardvoorwaarden van Brussels Airlines voor het wijzigen van tickets. Standaard toeslagen en vergoedingen (inclusief het basistarief) blijven van toepassing.

Annulaties van boekingen met Punten zijn toegestaan, volgens de standaardvoorwaarden van Brussels Airlines voor het annuleren van tickets. Standaard annulatievergoedingen blijven van toepassing. Het aantal Punten gebruikt bij de boeking zal opnieuw worden bijgeschreven op de Rekening op voorwaarde dat de annulatie gedaan wordt voor 01/02/2021.

6. Vervallen van Punten

Punten blijven geldig zolang er gedurende de afgelopen 12 maanden nieuwe Punten verdiend door te vliegen op de Rekening bijgeschreven werden.

Indien er tijdens de 12 maanden voorafgaand aan 31/01/2020 geen punten voor nieuwe vluchtactiviteiten gecrediteerd werden op de Rekening, zullen alle punten vervallen.

7. Algemene voorwaarden

7.1. Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door toepasselijk recht en tenzij in geval van opzettelijk wangedrag, aanvaardt Brussels Airlines geen enkele aansprakelijkheid, met inbegrip van en onbeperkt, aansprakelijkheid vanwege de gehele of gedeeltelijke beëindiging van of wijziging van het Programma, beperkingen op het gebruik van Punten of wijzigen in de structuur of de voorwaarden van het Programma. In geval een Deelnemer aangebrachte wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, zal de enige mogelijkheid zijn de deelname aan het Programma stop te zetten.

Brussels Airlines is niet aansprakelijk voor het product of de service van een partner.

In geen geval zal de algemene aansprakelijkheid van Brussels Airlines met betrekking tot het Programma, alle aansprakelijkheidsregelingen inbegrepen, hoger zijn dan de Punten verzameld op de Rekening op het ogenblik dat het geschil ontstaan is.

7.2. Onregelmatigheden

Fraude, onjuiste voorstelling van zaken, misbruik, onjuist gedrag (zoals bepaald door Brussels Airlines naar eigen goeddunken) of schending van de toepasselijke regels (inclusief, maar niet beperkt tot, Algemene Vervoersvoorwaarden van Brussels Airlines, tarieven en Programmaregels) kan leiden tot administratieve en/of juridische actie door de competente overheidsinstanties en/of door Brussels Airlines. Dergelijke actie kan omvatten, zonder beperking, het vervallen van alle Punten en/of tickets met gebruik van Punten, verbeurdverklaring van alle verzamelde Punten op een Rekening, aftrek van Punten, alsmede de sttopzetting van een Rekening en verbod van toekomstige deelname aan het Programma of ieder ander programma beheerd door Brussels Airlines. Bovendien behoudt Brussels Airlines zich het recht voor passende juridische maatregelen te nemen voor schadeloosstelling, inclusief kosten voor juridisch advies, die voortvloeien uit het aanspannen van een rechtszaak.

Elke schending van deze regels zoals hierboven beschreven omvat, maar is niet beperkt tot, personen die storend gedrag vertonen of anderzins de veiligheid en beveiliging van Brussels Airlines bemanningsleden of klanten bedreigen of in gevaar brengen zoals wordt beschreven in de Algemene Vervoersvoorwaarden en tarieven van Brussels Airlines.

7.3. Recht tot audit

Brussels Airlines behoudt zich het recht, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Deelnemers, om het even welk en alle Rekeninen te auditeren om naleving van deze bepalingen en voorwaarden te waarborgen. Als de audit verschillen of mogelijke schending van deze Algemene Voorwaarden aan het licht brengt of Brussels Airlines redelijkerwijs gelooft dat dergelijke audit verschillen of mogelijke schendingen van deze Algemene Voorwaarden aan het licht zal brengen, kan Brussels Airlines het verwerken van aanvragen tot boekingen met Punten opschorten of aflasten, en/of uitstaande boekingen met Punten annuleren, het toewijzen van verdiende Punten opschorten en/of uittreksels achterhouden totdat de audit beëindigd is.

7.4. Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

7.5. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en de gerelateerde wettelijke bepalingen zijn onderworpen aan het Belgisch recht, tenzij de toepassing van andere nationale wet verplicht is.

7.6. Beëindiging van Deelname

7.6.1. Beëindiging door de Deelnemer

Een deelnemer kan deelname aan het Programma op elk ogenblik schriftelijk opzeggen. In geval van opzegging door de Deelnemer, zullen alle punten op de Rekening vervallen na ontvangst van het opzeggingsbericht. Als een Hoofdrekening opgezegd wordt, vervallen eveneens alle Punten van alle gekoppelde leden.

In het geval van overlijden van de Deelnemer, vervallen alle Punten in zijn of haar Rekening, behalve in het geval dat de Rekening een Hoofdrekening is. In dat geval kan de verantwoordelijkheid van alle gespaarde Punten in de Hoofdrekening overgedragen worden aan de oudste deelnemer van het gezin, op specifiek verzoek van deze laatste, en uiterlijk 2 maanden na de gebeurtenis.

7.6.2. Beëindiging door Brussels Airlines

Brussels Airlines heeft het programma beëindigd op 01/02/2020. Alle verdiende punten kunnen gebuikt worden tot en met 31/01/2021.

Brussels Airlines kan omwille van gegronde redenen de Deelname zonder opzegperiode op elk gewenst moment beëindigen en de Deelnemer uitsluiten voor toekomstige Deelname aan het Programma. Gegronde redenen zijn vooral van toepassing in geval van opzettelijke ernstige schending door de Deelnemer van de Algemene Voorwaarden of eventuele andere regels van het Programma. Hetzelfde geldt in het geval van onregelmatigheden of misbruik in de zin van punt 7.2 veroorzaakt door de Deelnemer. In dergelijke gevallen kan Brussels Airlines de Rekening ook blokkeren. De mogelijkheid tot blokkeren bestaat ook in geval van objectieve vermoedens van gegronde redenen, en voor een periode nodig om de omstandigheden van de zaak grondig te onderzoeken.

8. Privacy

Volgens de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van dergelijke gegevens, verschaft Brussels Airlines de Deelnemer de volgende informatie.

De persoonsgegevens van de Deelnemer worden verwerkt door Brussels Airlines N.V. met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel (België), Jaargetijdenlaan 100-102 B30, RPR Brussel (ondernemingsnummer 0445692234), in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking.

Brussels Airlines kan de persoonsgegevens van de Deelnemer doorsturen naar Deutsche Lufthansa AG en Miles & More GmbH, een 100% dochter van Deutsche Lufthansa AG, beide beheerders van het Miles & More programma.

Je persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens de Gegevensbeschermingreglementering van LOOP.

De verwerking van persoonsgegevens van de Deelnemer gebeurt om hem of haar de diensten te verlenen waarvoor hij of zij bij Brussels Airlines ingeschreven is en om onze dienstverlening te verbeteren. Dit omvat:
1. verwerking van aanvragen voor het openen, afsluiten en bundelen van Rekeningen in het Programma;
2. beheer van Rekeningen in het Programma;
3. verwerking van aanvragen voor inlichtingen en/of commentaren;
4. verwerking, bevestiging en beheer van boekingen die in aanmerking komen voor het verdienen van Punten, met inbegrip van fraudecontrole;
5. verwerking, bevestiging en beheer van boekingen met gebruik van Punten, met inbegrip van fraudecontrole;
6. vragen van feedback over de ervaringen van de Deelnemer met producten en diensten van Brussels Airlines, door bedrijven binnen de Lufthansa Group, of door zakenpartners (met inbegrip van dataverwerkers, leveranciers en commerciële partners van het Programma) ;
7. voor marktonderzoek, prestatiemeting, en rapportering: en
8. in de mate dat de Deelnemer erin toestemt, om de Deelnemer te informeren over producten en diensten waarin de Deelnemer mogelijk interesse heeft (bv. om per e-mail nieuws over Brussels Airlines en producten en diensten van partners te ontvangen).

Brussels Airlines zal de persoonsgegevens van de Deelnemer uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden gebruiken.

Overeenkomstig het bovenstaande en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan ondernemingen wiens tussenkomst als verwerkers van persoonsgegevens voor rekening en onder de controle van Brussels Airlines vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal Brussels Airlines geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij de Deelnemer daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet.

Aangezien Brussels Airlines wereldwijd actief is, gaat de Deelnemer akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van landen die geen passend beschermingsniveau bieden, zoals de VS. Brussels Airlines zal alles in het mogelijke stellen om de persoonsgegevens van de Deelnemer te beschermen in het kader van dergelijke doorgiftes, met inbegrip van, indien toepasselijk, het gebruik van de modelcontractbepalingen van de EU.

Brussels Airlines vestigt de aandacht op het feit dat de Deelnemer het recht heeft zijn of haar persoonsgegevens in te kijken en te beperken en, waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op hem of haar van toepassing zijn. De Deelnemer kan zich bovendien op ieder ogenblik, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verdere verwerking van zijn of haar persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door het versturen van een e-mail naar privacy@brusselsairlines.com.


Laatste update: januari 2020