Brussels Airlines Privacyverklaring

1 ALGEMENE BEPALINGEN

Brussels Airlines hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die wij over jou als natuurlijke persoon verwerken. Hieronder leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die we verzamelen, waarom we dit doen, hoelang we ze bewaren, wat je privacyrechten zijn en hoe je ze kunt uitoefenen.

Brussels Airlines nv, met maatschappelijke zetel te Jaargetijdenlaan 100-102/B30, 1050 Brussel (België), RPR Brussel (ondernemingsnummer 0445692234) is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Heb je vragen over deze privacyverklaring of over de privacy bij Brussels Airlines, dan kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming per post of via e-mail:

BRUSSELS AIRLINES
FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
RINGBAAN 26, GENERAL AVIATION
1831 MACHELEN
BELGIË
E-mail: privacy@brusselsairlines.com.

We herzien onze privacyverklaring regelmatig en werken ze bij indien nodig. De nieuwste versie is steeds beschikbaar op onze websites. De publicatiedatum wordt er duidelijk in vermeld.

2 JOUW RECHTEN

Je kunt de volgende rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, hetzij per post (het adres vind je in artikel 1.2 ‘Contactgegevens’) of via e-mail naar: privacy@brusselsairlines.com

Wanneer je een verzoek met betrekking tot de datarechten van betrokkenen indient, kun je de volgende rechten uitoefenen onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving:

Je hebt het recht om van ons uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens. Als dat het geval is, heb je het recht om kosteloos een kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen. We verstrekken je ook de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de personen of categorieën van personen aan wie je persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • hoelang je persoonsgegevens worden bewaard;
 • het bestaan van je privacyrechten, zoals hieronder verder wordt uitgelegd;
 • alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens als ze niet van jou afkomstig zijn;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

Voor elke bijkomende kopie kunnen wij een redelijke vergoeding aanrekenen om onze administratieve kosten te dekken.

Je hebt het recht om de rectificatie van onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te wissen, wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • je trekt je voorafgaande toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de (verdere) verwerking;
 • je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing;
 • je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang en er zijn geen ernstigere, gerechtvaardigde rechtsgronden voor onze (verdere) verwerking.

We zijn niet verplicht gevolg te geven aan je verzoek om gegevenswissing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen in de volgende gevallen:

 • je betwist de juistheid van je persoonsgegevens, we kunnen de betwiste verwerking beperken gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van je persoonsgegevens te controleren;
 • we hebben je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking op basis van onze gerechtvaardigde belangen, we kunnen de verwerking beperken gedurende een periode die ons in staat stelt na te gaan of je gerechtvaardigde gronden geldig zijn.

Je hebt het recht om te verzoeken tot de overdraagbaarheid van je persoonsgegevens die via geautomatiseerde procedés worden verwerkt en die je aan ons hebt verstrekt. Dit is alleen mogelijk als de verwerking berust op jouw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst. In alle andere gevallen kun je dit recht niet uitoefenen (bijvoorbeeld wanneer je gegevens worden verwerkt op basis van een wettelijke verplichting).

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang. We blijven je persoonsgegevens wel verwerken als we kunnen aantonen dat onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing.

Je hebt het recht om je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover de verwerking van je persoonsgegevens aanvankelijk berustte op je toestemming.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in de Europese lidstaat waar je gewoonlijke verblijfplaats of werkplaats is of waar de vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is begaan.

In België is de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wanneer je vraagt om een datarecht van een betrokkene uit te oefenen, vragen we je om ons bijkomende informatie te verstrekken (zoals je naam, PNR-gegevens voor afgelegde vluchten, kopie van je identiteitskaart en/of voorbeelden van berichten waarover je klacht gaat enz.) zodat we je identiteit kunnen controleren om te voorkomen dat de relevante persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt namens een onrechtmatige persoon. In het kader van deze controle verwerken we de ontvangen gegevens ten behoeve van het beheer van een verzoek van een betrokkene en bewaren we ze zolang ze hun doel dienen.

3 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De doeleinden voor de verwerking van je persoonsgegevens hangen af van de manier waarop je contact met ons opneemt:

A. Je bezoekt onze website
B. Je neemt contact met ons op
C. Je koopt onze producten of diensten
D. Je hebt bij Brussels Airlines geboekt
E. Je betaalt voor je aankoop
F. Je geeft feedback
G. Je komt bij ons langs

A. Je bezoekt onze website

We verwerken gegevens over je toestel en over je gebruik van onze website om de volgende redenen:

 • informatiebeveiliging (om bijvoorbeeld cyberaanvallen af te wenden of prestaties op te volgen);
 • het beheer van onze website (om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat je vanaf je toestel toegang hebt tot de website en om je keuzes te onthouden);
 • een beter inzicht in je behoeften en de permanente verbetering van onze website en applicatie;
 • analyse van hoe je onze websites en applicatie gebruikt en de aanmaak van statistieken;
 • weergave van relevantere informatie en advertenties op onze websites en in onze applicatie;
 • interactie met socialemediakanalen.

Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (hierna allemaal ‘cookies’ genoemd). Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website op je toestel (computer, tablet of smartphone) worden geplaatst. Cookies kunnen persoonsgegevens bewaren.

We gebruiken diverse cookies voor bovenstaande doeleinden. Sommige cookies zijn vereist voor de technische functies van de website (functionele cookies) en sommige zijn noodzakelijk voor de diensten die je hebt gevraagd (noodzakelijke cookies) en worden dus standaard gebruikt. Het is niet mogelijk om het gebruik van deze cookies uit te schakelen.

De verwerking van de gegevens die worden verzameld via functionele en noodzakelijke cookies (bv. cookies die nodig zijn om je toestemming vast te leggen of authenticatiecookies) berust op ons gerechtvaardigde belang.

Bij niet-functionele of niet-noodzakelijke cookies (die vallen onder de categorieën statistieken, comfort, reclame en sociale media) berust de verwerking voor de hierboven beschreven doeleinden op de toestemming die je op onze website kunt geven via de instemming met cookies en de voorkeursinstellingen voor cookies.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie hierover.

B. Je neemt contact met ons op

We verwerken je persoonsgegevens om je verzoeken te beantwoorden en te beheren (bv. verzoek om informatie, inschrijving op onze nieuwsbrief enz.). Deze verwerking berust op jouw toestemming.

We verwerken ook je persoonsgegevens zodat je je boeking via operatoren van callcenters en/of ticketbalies kunt beheren. Deze verwerking berust op de overeenkomst die je samen met Brussels Airlines hebt gesloten bij de aankoop van een product of dienst.

C. Je koopt onze producten of diensten

We verwerken je persoonsgegevens voor klantenbeheer, om jou of je groep medereizigers onze producten of diensten (bv. vliegtickets van Brussels Airlines of van onze partnerluchtvaartmaatschappijen, speciale diensten, bagage enz., en cargodiensten) aan te bieden zodat je deze op verschillende manieren kunt aankopen, zoals online via websites van Brussels Airlines, of via ticketbalies, reisagentschappen, touroperators, callcenters en/of op onze mobiele app. Je kunt ook websites en platformen van partners van Brussels Airlines bezoeken, zoals Tomorrowland, waar je onze producten en diensten kunt aankopen en waar je gegevens op die manier worden verwerkt in samenwerking met de desbetreffende partner.

Zonder je persoonsgegevens kunnen we je de producten of diensten die je wilt kopen niet leveren. Bijgevolg berust deze verwerking op de overeenkomst die je samen met Brussels Airlines hebt gesloten bij de aankoop van een product of dienst.

We verwerken je persoonsgegevens voor passagiersbeheer, zoals:

 • het passagiersbeheer op de begane grond (in de luchthaven, tijdens het boarden, voor ticketreservering, bagagebeheer (ook het self-service bagage drop-off-systeem) en het mogelijk maken van inchecken op diverse manieren), op basis van onze contractuele verplichting;
 • voorbereiding van vluchtdocumenten en meldingen (inclusief vluchtdocumentatie op de mobiele app), op basis van onze wettelijke verplichting;
 • het verstrekken van passagierslijsten voor ons cabinepersoneel, op basis van de uitvoering van de overeenkomst waarin je partij bent. Zonder je persoonsgegevens kunnen we deze overeenkomst niet uitvoeren;
 • administratie van visa en documenten om tot specifieke landen te worden toegelaten, op basis van de uitvoering van de overeenkomst waarin je partij bent. Zonder je persoonsgegevens kunnen we deze overeenkomst niet uitvoeren;
 • verzameling en verwerking van persoonsgegevens voor het loungebeheer;
 • verzameling en verwerking van persoonsgegevens voor het beheer van verloren voorwerpen en om verloren bagage aan passagiers te bezorgen.

Elke betaling die wordt gedaan in verband met een product en/of dienst van Brussels Airlines op onze websites, wordt beheerd door een verantwoordelijke betalingsprovider, die in elk geval de verwerkingsverantwoordelijke van die gegevens is. Mocht je een vraag hebben met betrekking tot informatie over de betrokken betalingsgegevens, dan moet je je rechtstreeks wenden tot de desbetreffende betalingsprovider.

D. Je hebt bij Brussels Airlines geboekt

Op de website kun je je eigen profiel aanmaken, om zo gemakkelijker vluchten te kunnen boeken. Wanneer je een profiel aanmaakt, vragen we je persoonsgegevens op, zoals je e-mailadres, aanspreektitel, voor- en achternaam, geboortedatum, land van verblijf en een wachtwoord. Om je gemaakte boekingen te kunnen verwerken, kun je ook bijkomende informatie opslaan in je profiel, zoals je paspoortgegevens of telefoonnummer. Je kunt je profiel op elk moment verwijderen, zonder opgaaf van redenen. Je profiel wordt dan niet langer gebruikt of kan opnieuw worden geactiveerd.

De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst met Brussels Airlines aan te gaan zoals beschreven in onze algemene vervoersvoorwaarden.

Zodra je bij ons boekt en/of een product of dienst aankoopt, kun je die beheren via ons onlineplatform ‘Mijn boeking’. We verwerken je persoonsgegevens om dit platform aan te bieden, zodat je toegang hebt tot informatie over je reis bij ons en alle verwante aankopen, en je deze informatie kunt bewerken.

We verwerken je persoonsgegevens voor het toezicht op incidenten tijdens vluchten, op basis van onze wettelijke verplichting.

Om de overeenkomst na verkoop uit te kunnen voeren, verwerken we je persoonsgegevens en sturen we je diverse transactiemeldingen, waarop je je niet kunt uitschrijven omdat deze verplicht worden geacht voor je reis. Deze meldingen kunnen in onze naam worden behandeld en verwerkt door derden, bij wie we een veilige overdracht en verwerking van je gegevens verzekeren.

We verwerken de persoonsgegevens die je bij de boeking hebt opgegeven om je informatie te verstrekken over producten, diensten en speciale aanbiedingen die specifiek betrekking hebben op je gekochte vlucht. Het gaat daarbij onder meer om korting op de toegang tot de lounge, de mogelijkheid om een bod uit te brengen op last-minute upgrades en/of deze upgrades te kopen en/of andere extra diensten enz. Deze verwerking berust op ons gerechtvaardigde belang en je kunt je op elk moment uitschrijven voor deze e-mails en/of sms’en. Als je je uitschrijft, zal je geen e-mails meer ontvangen om een bod uit te brengen op upgrades voor toekomstige boekingen bij Brussels Airlines.

Zodra we je een van onze diensten hebben geleverd, willen we je vragen hoe tevreden je bent, bijvoorbeeld via tevredenheidsenquêtes die we via e-mail sturen nadat je met ons hebt gevlogen, of via een sms na je gesprek met een callcenter enz. Voor deze activiteit verwerken we je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang omdat we voortdurend proberen te verbeteren en je alleen de beste en meest geschikte diensten en producten willen aanbieden. Je kunt je via verschillende wegen uitschrijven voor deze enquêtes (bv. opties om uit te schrijven in elke e-mail en sms met enquêtes).

We verwerken je persoonsgegevens voor het beheer van schadeclaims (van boekingen van vluchten en ook cargoboekingen), op basis van onze wettelijke verplichting om voor elk gerechtvaardigd doel te kunnen beantwoorden aan je recht om compensatie te vragen. Het is in ons belang om onszelf te beschermen tegen materiële en immateriële schade. Het is noodzakelijk om je persoonsgegevens voor dit doel te verstrekken zodat we aan je claimverzoek kunnen voldoen. Het is dan ook jouw keuze om zulke gegevens te verstrekken of om je er bezwaar tegen te maken (zie artikel 2 ‘Je rechten’).

We verwerken je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang om contact met je op te nemen bij achterstallige betalingen.

Als je je inschrijft op een van onze getrouwheidsprogramma’s, zoals Miles & More, moeten we je persoonsgegevens verwerken om je accounts te kunnen beheren en om ze bij te werken met je reisgegevens. Je bent wel zelf de beheerder van je eigen account en daarom kun je dat account bewerken en/of verwijderen wanneer je dat nodig acht. Voor alle direct- of indirectmarketingactiviteiten met betrekking tot deze programma’s vragen we je toestemming en je kunt je op elk ogenblik uitschrijven.

We verwerken je persoonsgegevens ten behoeve van de direct marketing van onze producten en diensten op basis van de toestemming die we rechtstreeks van je hebben gekregen via verschillende verzamelpunten. Het is voor ons belangrijk om jou, als onze klant, op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Zodra je je inschrijft, ontvang je mogelijk commerciële en promotionele aanbiedingen en/of nieuws via diverse kanalen, zoals e-mail en sms-campagnes.

We verzamelen statistieken over het openen van e-mails en het aantal klikken met behulp van standaardtechnologieën, zoals pixels die ons helpen om onze marketing op te volgen en te verbeteren.

Voor deze verwerking moet een profiel worden opgesteld. Dit profiel heeft voor jou geen gevolgen, behalve voor zover dat deze verwerkingsactiviteit kan leiden tot de verbetering van de klantenervaring en gepersonaliseerde aanbiedingen, gerichtere reclame en campagnes, wat voor jou een voordeel oplevert. Het is niet noodzakelijk om je persoonsgegevens te verstrekken voor dit doeleinde en je kunt je gemakkelijk uitschrijven voor elke commerciële communicatie die we je sturen en/of je tegen deze verwerking verzetten (zie hoofdstuk 2 ‘Je rechten’). Als je vraagt om al je gegevens uit onze databank te wissen, wissen we al je persoonsgegevens, behalve je e-mailadres en alle uitschrijvingen die je hebt gevraagd. Zonder deze gegevens zouden wij niet aan je wensen kunnen voldoen en zou je ongewenste communicatie blijven ontvangen.

Mogelijk sturen we je pushberichten op mobiele toestellen, zodra je daar je toestemming voor geeft. Deze meldingen kunnen verschillen naargelang het soort toestel. Ze kunnen je nuttige informatie geven over je reis, bijvoorbeeld over je vlucht en/of de situatie op de luchthaven.

We kunnen je persoonsgegevens verwerken wanneer je een promotiecode aanvraagt, bijvoorbeeld via een werknemer van Brussels Airlines. Die gegevens worden alleen verzameld om je de promotie te kunnen geven. We kunnen je contactgegevens ook verzamelen en verwerken als je gebruikmaakt van een reclamefotostand op een van onze promotie-evenementen.

E. Je betaalt voor je aankoop

We verwerken je persoonsgegevens voor de opvolging van je kredietwaardigheid en voor fraudepreventie, op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk om na te gaan dat de gebruikte betaalwijze geldig is en dat we het geld voor de geleverde dienst zullen kunnen innen. Het is in ons belang om onszelf te beschermen tegen materiële en immateriële schade en om onwettige activiteiten en misbruik van onze producten/diensten/middelen te voorkomen. Bij deze verwerking kan gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering, waardoor je mogelijk de aankoop niet kunt voltooien. Je kunt je tegen deze verwerking verzetten (zie hoofdstuk 2 ‘Je rechten’).

We verwerken ook persoonsgegevens voor facturatie (en het matchen van de betaling met de verkoop) en het terugbetalen van tickets en andere diensten op basis van afgeleverde documenten. Deze verwerking berust op de overeenkomst die je met Brussels Airlines hebt gesloten.

F. Je geeft feedback

We kunnen je persoonsgegevens samenvoegen en die samengevoegde gegevens verwerken voor onderzoek en ontwikkeling, op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bv. verkoopstatistieken en -rapporten, marktanalyse en -onderzoek, ontwikkeling van producten of diensten). Onderzoek en ontwikkeling kunnen leiden tot een betere klantenervaring en de voortdurende verbetering en innovatie van onze producten of diensten, wat onze klanten ten goede komt. Voor deze verwerking moet mogelijk een profiel worden opgesteld. Het opstellen van een profiel heeft voor jou geen gevolgen, behalve voor zover dat deze verwerkingsactiviteit kan leiden tot de verbetering van de klantenervaring en tot de verbetering en innovatie van onze producten of diensten, wat voor jou een voordeel oplevert. Het is niet noodzakelijk om voor dit doeleinde je persoonsgegevens te verstrekken en je kunt je tegen deze verwerking verzetten (zie hoofdstuk 2 ‘Je rechten’).

G. Je komt bij ons langs

Als je langskomt op onze kantoren, vragen we je om je aan te melden bij de receptie.

In onze gebouwen hangen beveiligingscamera’s om potentiële veiligheidsproblemen aan te pakken. De opnames van deze beelden worden enkel bewaard voor de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken die onze bezoekers en onze werknemers in gevaar zouden kunnen brengen, te voorkomen (we signaleren de aanwezigheid van camera’s met pictogrammen waarin onze contactgegevens zijn opgenomen).

Wij verwerken die gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

Op onze websites vind je enkele socialemediafuncties:

 • De knop ‘delen’ om de inhoud van onze websites te delen en aan te bevelen. Wanneer je op de knop ‘delen’ klikt, wordt een nieuwe post aangemaakt met een link naar de pagina waarop je je bevindt (bv. als je op de knop ‘delen’ klikt op de pagina voor de laagste prijzen, deel je de URL van de pagina met de laagste prijzen).
 • Facebook Messenger op ons online check-inplatform om je instapkaart op te halen. Als je beslist om van deze functie gebruik te maken, dan melden we je dat je onze website zult verlaten en vragen we je toestemming om de desbetreffende persoonsgegevens door te sturen naar het sociale netwerk.

Als je beslist om van bovenstaande functies gebruik te maken, vragen we je om ons cookiebeleid door te nemen en je cookie-instellingen indien nodig aan te passen. Voor meer informatie over privacy, kun je het privacybeleid van het respectieve socialemedianetwerk lezen.

We promoten onze socialemediaprofielen en -accounts onderaan op onze websites voor de volgende socialemedianetwerken:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Instagram
 • Pinterest

We delen je persoonsgegevens niet met derden, tenzij we daar een geldige rechtsgrond voor hebben. We kunnen je persoonsgegevens bijvoorbeeld doorgeven aan:

 • onze aangesloten ondernemingen (affiliates) binnen de Lufthansa-groep voor dezelfde doeleinden en rechtsgronden als wij en zoals vermeld in deze privacyverklaring;
 • handelspartners die diensten leveren als hotelreserveringen, verzekeringsdiensten, autoverhuur, grondafhandeling enz., die zelf als verwerkingsverantwoordelijke optreden (hun verwerking berust op de rechtsgronden die ze zelf hebben bepaald);
 • bedrijven die in onze naam en voor onze rekening persoonsgegevens verwerken voor dezelfde doeleinden als wij (de zogenaamde ‘verwerkers’), zoals:
 • dienstverleners op het vlak van transport, marketing (met inbegrip van marktonderzoek, commerciële communicatie, beheer van getrouwheidsprogramma’s, ontwikkeling van e-commerce en partnerschap, campagnebeheer), feedback van klanten, IT-onderhoud en ondersteuning en ontwikkeling, betalingsdiensten en kredietinformatiebureaus, aanbieders van cloud- en serverhosting,
 • platforms voor het verzenden van commerciële communicatie en transactionele meldingen,
 • operatoren van livehelpchats en callcenters;
 • overheidsinstanties en -autoriteiten (bijvoorbeeld gegevens van APIS (Advance Passenger Information System) die moeten worden verzonden naar de relevante autoriteiten van respectieve vluchtlanden; TSA (Transportation Security Administration) om je gegevens uit te wisselen met de respectieve rechtshandhavingsinstanties, inlichtingendiensten en andere organisaties, het Belgische ministerie van Volksgezondheid om gegevens te verstrekken naar aanleiding van hun verzoeken enz.) om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

In overeenstemming met de Belgische wetgeving betreffende het gebruik van passagiersgegevens zijn we verplicht om bepaalde passagiersgegevens over te dragen aan de Belgische overheid. Meer informatie vind je op: https://crisiscentrum.be/nl/inhoud/belpiu-collection-and-processing-passenger-data

 • luchtvaartmaatschappijen buiten de Lufthansa-groep, wanneer er een gerechtvaardigd belang bestaat voor ons of een derde. We delen je persoonsgegevens alleen met andere luchtvaartmaatschappijen als je belangen of je fundamentele rechten en vrijheden niet primordiaal zijn en je zult hierover altijd op een transparante wijze worden ingelicht (behalve in geval van wettelijke uitzonderingen).

Zo worden bijvoorbeeld de persoonsgegevens van ‘weerspannige passagiers’ gedeeld. Met ‘weerspannige passagiers’ bedoelen we passagiers die ongepast, agressief of gewelddadig gedrag vertonen tegenover andere passagiers of de bemanning, of die het vliegtuig beschadigen.

Brussels Airlines heeft het recht en is verplicht om persoonsgegevens met betrekking tot zijn passagiers uit te wisselen binnen de Lufthansa-groep, evenals met andere luchtvaartmaatschappijen voor de documentatie, analyse en preventie van fraudegevallen en ‘voorvallen met weerspannige passagiers’, en om ze hiervoor te verwerken. Brussels Airlines doet dit in zijn gerechtvaardigde belang en in dat van derden.

Als je daarnaast andere passagiers hebt verwond of hen schade hebt berokkend, kan Brussels Airlines je persoonsgegevens en informatie over de schade of verwonding van andere partijen ook overdragen aan derden (zoals openbare instanties, de verwonde personen en verzekeringsmaatschappijen).

Persoonsgegevens in de vorm van een passagierslijst worden ook gedeeld met de bemanning van uitbestede, gecharterde en geleasede vliegtuigen.

Als je een vlucht hebt geboekt naar een land buiten de Europese Economische Ruimte waar er geen gepaste waarborgen zijn met betrekking tot je persoonsgegevens, dan berust de verwerking, met inbegrip van de internationale doorgifte van je gegevens aan dit land, op de uitzondering uit artikel 49.1(b) van de AVG (de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, zoals bedoeld in de algemene vervoersvoorwaarden).

Naast deze voormelde doorgifte van je persoonsgegevens geven we je persoonsgegevens ook door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte omdat enkele van onze affiliates, partnerbedrijven of verwerkers, die ons helpen bij de levering van onze producten en diensten, buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. Dergelijke doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor de doeleinden waarvoor we je gegevens zelf verwerken en is beperkt tot die gegevens die nodig zijn om een overeenkomst met jou uit te voeren. We zien erop toe dat je gegevens veilig worden beheerd, aangezien we verplicht zijn om de gepaste wettelijke waarborgen te voorzien (adequaatheidsbesluit en/of standaardclausules inzake gegevensbescherming). Je kunt contact met ons opnemen (zie artikel 1.2 ‘Contactgegevens’) voor meer informatie over de gepaste voorzorgsmaatregelen die we voor deze doorgiften nemen.

We bewaren je persoonsgegevens tot je verzoekt ze te wissen, je bezwaar maakt tegen hun bewaring of zolang als nodig is voor de gerechtvaardigde en specifieke verwerkingsdoeleinden en/of als we bij wet verplicht zijn ze enkel te bewaren gedurende de bewaartermijnen die bepaald zijn door toepasselijke wetgeving en autoriteiten (bijvoorbeeld het Belgische Wetboek van Koophandel, de fiscale en belastingwetgeving, de antiwitwaswet enz.).

De bewaartermijn kan derhalve naargelang het verwerkingsdoeleinde verschillen. Deze termijn kan heel kort zijn, bv. gegevens die worden verzameld voor de passagierslijsten (PIL) voor ons cabinepersoneel worden alleen bewaard gedurende de desbetreffende vlucht; de gegevens die worden verwerkt voor de self-service bagage drops worden nooit langer dan 11 dagen na de vlucht bewaard; bewakingsbeelden worden maximaal 30 dagen bewaard.

De bewaartermijn kan ook langer zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (d.w.z. om te voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, zijn wij verplicht om je facturatiegegevens maximaal 7 jaar te bewaren) of als er een wettelijke verplichting bestaat om bepaalde gegevens (in het bijzonder je overeenkomst, facturen en correspondentie in verband met klachten hieromtrent) te bewaren als bewijs in geval van geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je overeenkomst. Als je gegevens worden gebruikt voor de instelling, uitoefening en/of onderbouwing van een rechtsvordering, kunnen we de gegevens bewaren tot de wettelijke verjaringstermijnen zijn verstreken (doorgaans drie jaar, maar in sommige gevallen tot dertig jaar). Zodra de bewaartermijn is verstreken (op grond van de wet of het zakelijke doel van onze verwerking) worden de relevante gegevens veilig verwijderd of geanonimiseerd.


Laatste bijwerking: januari 2020