Artikel 1 – ORGANISATOR

Deze wedstrijd wordt zonder aankoopverplichting georganiseerd door Brussels Airlines NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Jaargetijdenlaan 100-102, bus 30, 1050 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 400.853.488. Brussels Airlines wordt hierna "de organisator" of "Brussels Airlines" genoemd. De wedstrijd start op 15 februari 2017 en eindigt op 30 november 2017 om middernacht. Dit reglement beschrijft het verloop van deze wedstrijd en legt de deelnemingsvoorwaarden vast.

Artikel 2 - WEDSTRIJDDEELNEMING

Alle natuurlijke personen die in een land wonen waar Brussels Airlines naartoe vliegt, mogen aan deze wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de werknemers van de organisator, de beheerders van de organisator en van alle andere personen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze wedstrijd, evenals de familieleden van de hier boven vermelde categorieën natuurlijke personen.

De wedstrijd verloopt enkel via het internet op: www.extra-smile.com.

Ook minderjarigen mogen aan deze wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij daarvoor voorafgaandelijke toestemming hebben gekregen van hun ouders (of voogden). Het eigenste feit dat een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd impliceert dat hij of zij reeds deze toestemming heeft gekregen. De organisator behoudt zich het recht voor ten allen tijde schriftelijke bevestiging te vragen van dergelijke ouderlijke toestemming en die minderjarigen uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een redelijke, door de organisator te bepalen termijn, dergelijke schriftelijke bevestiging kunnen voorleggen.

ARTIKEL 3 – ACTIEMECHANISME VAN DE WEDSTRIJD

  • De wedstrijd vindt plaats van 15 februari 2017 tot 30 november 2017 om middernacht (UTC+1).
  • Deelnemers moeten een persoon nomineren die de Ultieme Extra Smile verdienen en ons vertellen waarom. Daarnaast moeten ze ons ook vertellen wat de ultieme droom is van de genomineerde.
  • Een deelname is pas compleet wanneer we een naam en emailadres ontvangen van de deelnemer en de naam, reden en droom van de persoon die genomineerd is.
  • Doorheen het hele jaar maken we een selectie van genomineerden die een once in a lifetime experience winnen.
  • De winners worden geseleceerd door een jury, bestaande uit leden van de organisator.
  • De persoon die de Winnaar genomineerd heeft, zal gecontacteerd worden om de winnaar te verrassen.

De nominatie moet online gebeuren voor het einde van de wedstrijd op 30 november 2017 om middernacht (UTC+1).

De organisator heeft het recht om de prijs aan de Winnaar te overhandigen en om de winnaar’s naam en foto’s die getrokken worden tijdens de overhandiging, te gebruiken voor commerciële doeleinden. Deelnemen aan deze wedstrijd impliceert een automatisch akkoord over het feit dat de organisator het recht heeft om de naam van de winnaar, en foto’s van de winnaar te gebruiken zonder verdere schriftelijke toestemming van de winnaar en zonder enige vorm van compensatie.

ARTIKEL 4 – REGLEMENT EN AANVAARDING

Door zijn loutere deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud alle bepalingen van onderhavig wedstrijdreglement. De deelnemers die een kopie van het volledige reglement wensen, kunnen een aanvraag daartoe richten aan Brussels Airlines, vergezeld van een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe.

ARTIKEL 5 - PRIJS

De wedstrijdprijs bestaat uit een once in a lifetime ervaring gebaseerd op de droom van de winnaars.

De prijs (hetzij in zijn geheel, of één van de onderdelen ervan) is niet uitbetaalbaar in geld en kan evenmin worden ingeruild voor een andere prijs in natura.

De prijs (in zijn totaliteit of elk onderdeel afzonderlijk) mag niet aan derden doorgegeven worden.

ARTIKEL 6 - INTERPRETATIE EN BRIEFWISSELING

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie van onderhavig wedstrijdreglement evenals eender welke situatie waarin het reglement niet voorziet, zal worden beslecht door een interne jury samengesteld door de organisator. Met uitzondering van de gevallen voorzien in artikel 4, zal de organisator noch schriftelijke, telefonische of mondelinge vragen beantwoorden betreffende de interpretatie of de toepassing van onderhavig wedstrijdreglement, het verloop van de wedstrijd of betreffende de lijst van deelnemers of de winnaars.

ARTIKEL 7 – CONTROLE VAN INACHTNEMING VAN HET WEDSTRIJDREGLEMENT

De winnaars en deelnemers verklaren zich ermee akkoord dat de organisator het recht heeft te allen tijde hun identiteit of woonplaats zoals meegedeeld te verifiëren. De opgave van valse, onvolledige of onjuiste gegevens betreffende identiteit of adres (e-mail of postadres) leidt automatisch tot de diskwalificatie van de betrokken deelnemer.

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID

De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere oorzaak buiten de wil van de organisator (zoals, zij het niet beperkt tot, technische incidenten in verband met storingen van het gebruikte computersysteem, bedrieglijke toegang tot het computersysteem, defecten, onderbrekingen of vertragingen in de netwerken voor telecommunicatie). De organisator sluit eveneens elke aansprakelijkheid uit voor problemen in verband met elektronische dataverzending waardoor deelnemers eventueel verhinderd worden deel te nemen aan de wedstrijd of zich op geldige wijze in te schrijven voor de wedstrijd. Bovendien kan de organisator evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van toekenning van de prijzen. Zo sluit de organisator onder meer ook elke aansprakelijkheid uit voor eventuele gebreken van de prijzen.

ARTIKEL 9 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De organisator handelt overeenkomstig de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8/12/1992). De persoonsgegevens die van de deelnemers worden verzameld in het kader van de wedstrijd worden aldus verwerkt door Brussels Airlines als verantwoordelijke voor de verwerking. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer de toestemming om zijn persoonsgegevens te registreren in de bestanden van Brussels Airlines. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de wedstrijd te beheren en de winnaars te identificeren. Overeenkomstig de wet, kunnen deelnemers hun gegevens inzien, aanpassen of doen verwijderen uit de gegevensbank. Deelnemers die hun gegevens willen laten verwijderen tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaarden dat hun deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.

ARTIKEL 10 - GELDIGHEID

Indien een bepaling van onderhavig reglement om welke reden dan ook onwettelijk, ongeldig of niet toepasselijk blijkt, dan wordt deze bepaling als afgescheiden beschouwd van het wedstrijdreglement en heeft dit op geen enkele wijze een invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. De op deze wijze afgescheiden bepalingen moeten geïnterpreteerd en/of vervangen worden door geldige bepalingen met eenzelfde doel en effect, of door equivalente bepalingen of bepalingen die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderen.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgische recht, ongeacht de reglementering met betrekking tot wetsconflicten. De deelnemer aanvaardt dat iedere rechtsvordering die resulteert uit zijn/haar deelneming aan de wedstrijd of met betrekking tot het wedstrijdreglement onder de exclusieve bevoegdheid valt van de Brusselse rechtbanken (België) en hij aanvaardt zich te onderwerpen aan de rechtsbevoegdheid van deze rechtspraken in het kader van een dergelijke vordering.