UpGrade Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. De volgende algemene voorwaarden (‘Algemene voorwaarden') hebben betrekking op een bod (‘Bod’) dat u (‘u’) doet aan Brussels Airlines NV/SA, zone General Aviation – b.house – Airport Building 26 - Ringbaan – B-1831 Diegem – België, RPR-RPM Brussel BTW 0400853488 (“Luchtvaartmaatschappij”) voor een mogelijke upgrade van de serviceklasse die u oorspronkelijk kocht voor een reis met de luchtvaartmaatschappij naar minimaal 1 klasse hoger (“Upgrade”).
 2. Iedereen die een Bod uitbrengt moet wettelijk meerderjarig zijn in zijn/haar land van verblijf op het moment dat het Bod uitgebracht wordt. U dient gemachtigd te zijn om op te treden namens de persoon of personen genoemd of inbegrepen in het Bod en u moet hen aan deze Algemene voorwaarden houden.
 3. Als u een Bod uitbrengt samen met een boeking bij de Luchtvaartmaatschappij, ongeacht of de boeking rechtstreeks bij de Luchtvaartmaatschappij gebeurde of onrechtstreeks op een andere manier, en aan de Luchtvaartmaatschappij doorgegeven werd, zal dat Bod de persoon of personen genoemd in het Bod het recht geven om, onderworpen aan deze Algemene voorwaarden, in overweging genomen te worden voor een Upgrade.
 4. De Luchtvaartmaatschappij is niet verplicht uw Bod te aanvaarden en ze garandeert niet dat een passagier de gevraagde Upgrade krijgt, ongeacht of er zitplaatsen beschikbaar zijn of niet in de serviceklasse waarvoor een Bod gedaan werd. Bij de beoordeling van uw Bod baseert de Luchtvaartmaatschappij zich meer bepaald op het bedrag van het Bod, de oorspronkelijk geboekte serviceklasse van uw vlucht, uw Miles & More of uw Star Alliance frequent flyer status (indien van toepassing), het aantal keren dat u in het verleden via dit systeem een Upgrade ontving, het aantal beschikbare zitplaatsen in de hogere serviceklasse en het aantal personen genoemd in het Bod.
 5. U gaat ermee akkoord dat uw Bod open blijft voor aanvaarding door de Luchtvaartmaatschappij op eender welk moment tot 3 dagen (72 uur) vóór de geplande vertrektijd van uw vlucht. U kunt uw Bod wijzigen of annuleren zolang uw Bod nog niet door de Luchtvaartmaatschappij aanvaard is. Als uw Bod aanvaard is voordat u uw Bod annuleert of wijzigt, bent u wettelijk verplicht de betaling te voltooien voor het bedrag uit uw oorspronkelijke Bod en u bent bovendien niet meer gerechtigd om u aan uw Upgrade te onttrekken, tenzij en voor zover als beschreven in deze Algemene voorwaarden.
 6. In het geval dat de Luchtvaartmaatschappij een vlucht annuleert en u een plaats geeft op een andere vlucht, zal elk Bod dat u maakte met betrekking tot de originele boeking mogelijk worden overgezet naar de nieuwe vlucht(en). Dat is altijd onderhevig aan beschikbaarheid van zitplaatsen in de hogere serviceklasse. Het bod is niet overdraagbaar naar een andere persoon. Als er, om welke reden dan ook, niet genoeg zitplaatsen beschikbaar zijn in de hogere serviceklasse om uw Upgrade te realiseren (enkel in het geval dat uw oorspronkelijke Bod aanvaard werd), zal het volledige bedrag dat u voor de Upgrade betaald hebt, worden teruggestort op de kredietkaart die werd gebruikt om de Upgrade te betalen en de Luchtvaartmaatschappij zal geen verdere aansprakelijkheid dragen tegenover u.
 7. De Luchtvaartmaatschappij kan uw Bod op eender welk moment aanvaarden. Als de Luchtvaartmaatschappij uw Bod aanvaardt, zal het volledige bedrag onmiddellijk na aanvaarding van uw kredietkaart worden afgeschreven, en de Luchtvaartmaatschappij zal een Upgrade verstrekken aan elke passagier inbegrepen in de oorspronkelijke boeking van uw vlucht. Het totale bedrag is inclusief alle van toepassing zijnde vooraf betaalbare belastingen, toeslagen en boekingskosten voor de Upgrade. Het totale bedrag dat u ons moet betalen, zal u worden meegedeeld voordat u uw Bod bevestigt. Een door de Luchtvaartmaatschappij verleende Upgrade kan niet worden toegewezen of overgezet, geheel of gedeeltelijk, aan/naar een andere persoon of vlucht, behalve bij omstandigheden zoals gespecificeerd in clausule 6 in deze Algemene voorwaarden.
 8. Eens uw Bod door de Luchtvaartmaatschappij is aanvaard, vinden er geen terugbetalingen, kredietverstrekkingen of omruilingen meer plaats, behalve in de volgende gevallen:
  • De vlucht waarvoor uw Bod aanvaard werd en waarvoor u de Upgrade zou krijgen, wordt geannuleerd en de Luchtvaartmaatschappij geeft u een plaats op een andere vlucht, maar in de serviceklasse van uw oorspronkelijke boeking. In dat geval zal het bedrag van de Upgrade worden teruggestort op de kredietkaart waarmee de Upgrade betaald werd en de Luchtvaartmaatschappij zal geen verdere aansprakelijkheid dragen tegenover u.
  • Uw Bod werd aanvaard en u zou een Upgrade krijgen, maar u kreeg toch geen zitplaats in de hogere serviceklasse door redenen die aan de Luchtvaartmaatschappij toe te schrijven zijn. Die redenen zijn inclusief, maar niet beperkt tot een wijziging van apparatuur, een vertraging van een aansluitende vlucht die ervoor zorgde dat u de aansluiting met de vlucht van de Upgrade miste, maar exclusief redenen die aan uw handelingen toe te schrijven zijn.
  • Uw Bod werd voor een specifieke vlucht en datum aanvaard, maar u hebt vervolgens de vlucht en/of de vertrekdatum gewijzigd. Als de algemene voorwaarden van uw oorspronkelijke ticket u recht geven op een terugbetaling van het oospronkelijk ticket, dan zal het bedrag van uw Upgrade terugbetaald worden via de kredietkaart waarmee u de Upgrade betaald hebt. Als de algemene voorwaarden van uw oorspronkelijk ticket u geen recht geven op een terugbetaling van uw oorspronkelijk ticket, zal de luchtvaartmaatschappij het bedrag dat u betaalde voor uw Upgrade, niet terugbetalen. 
  • Uw Bod werd aanvaard, maar vervolgens annuleerde u het oorspronkelijke ticket of kwam u niet opdagen voor uw vlucht (‘no-show’). Als u, onder de Algemene voorwaarden die op het oorspronkelijke ticket van toepassing zijn, recht hebt op een terugbetaling van de prijs van het oorspronkelijke ticket, dan zal het bedrag van de Upgrade op uw kredietkaart worden teruggestort. Als u, onder de Algemene voorwaarden die op het oorspronkelijke ticket van toepassing zijn, geen recht hebt op een terugbetaling van de prijs van het oorspronkelijke ticket, dan zal de Luchtvaartmaatschappij u het bedrag van de Upgrade niet terugbetalen.
 9. Als u een terugbetaling krijgt, zult u die ontvangen in de munteenheid waarin de Upgrade oorspronkelijk werd betaald. Als er een wisselkoers moet worden toegepast om de terugbetaling te kunnen voltooien in de munteenheid van het oorspronkelijk betaalde bedrag, dan gebruiken we een algemeen aanvaarde, gangbare wisselkoers. Die koers kan worden aangepast om rekening te houden met wisselkosten en andere kosten die de Luchtvaartmaatschappij mogelijk heft. In geen geval zal het terugbetaalde bedrag meer zijn dan het bedrag dat in de oorspronkelijke munteenheid voor de Upgrade aangerekend werd.
 10. De reisvoorwaarden voor het oorspronkelijke ticket blijven van kracht en zullen van toepassing zijn zelfs als uw Bod aanvaard werd en u de Upgrade kreeg, inclusief, maar niet beperkt tot annuleringsvoorwaarden, wijzigingskosten en regels omtrent extra frequent flyer miles.
 11. De Luchtvaartmaatschappij garandeert geen specifieke plaatsreserveringen aan passagiers die door een aanvaard Bod een Upgrade krijgen.
 12. Als uw Bod aanvaard werd en het bedrag met uw kredietkaart betaald is, maar u de Upgrade niet kreeg, kunt u een terugbetaling aanvragen op voorwaarde dat u voldoet aan de bepalingen omtrent terugbetalingen zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling, gaat u ermee akkoord dat u (i) de instapkaart van de vlucht in kwestie voorlegt op het moment dat u de terugbetaling aanvraagt en dat u (ii) de e-mail die u van uw Upgrade op de hoogte bracht, voorlegt. U gaat er bovendien mee akkoord dat u contact opneemt met de Luchtvaartmaatschappij via dit formulier binnen 3 maanden na de vertrekdatum van de vlucht waarvoor het geschil ontstaan is. U gaat er onvoorwaardelijk mee akkoord dat u geen terugbetaling meer kunt aanvragen na 3 maanden na de vertrekdatum van de bepaalde vlucht in kwestie.
 13. De Luchtvaartmaatschappij behoudt zich het recht voor om, op eender welk moment en naar eigen inzicht, deze Algemene voorwaarden te wijzigen en op een andere manier aan te passen. Deze wijzigingen of aanpassingen hebben geen invloed op materiële bepalingen van de Algemene voorwaarden of op een Bod dat al aanvaard werd.
 14. Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige en enige overeenkomst tussen de partijen en vervangen eender welke eerdere (mondelinge of schriftelijke) afspraken en overeenkomsten die betrekking hebben op dit thema. De Luchtvaartmaatschappij zal de gemaakte overeenkomst niet archiveren en niet toegankelijk maken.
 15. Als de Luchtvaartmaatschappij er niet in slaagt haar rechten uit te oefenen, mag dat niet worden opgevat als een verklaring van afstand van haar rechten in de toekomst, en uw verplichtingen met betrekking tot zulke toekomstige rechten blijven onverminderd van toepassing.
 16. Deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Onverminderd uw recht om onder verplichte lokale wetten een rechtsgeding aan te spannen voor een andere bevoegde rechtbank, onderwerpt u zich aan de exclusieve bevoegdheden van de rechtbanken van Brussel (België) voor het schikken van enig geschil dat zou kunnen voortvloeien uit of in enig opzicht verband houdt met deze Algemene voorwaarden.
 17. Deze Algemene voorwaarden moeten worden gelezen samen met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy- en veiligheidsbeleid van Brussels Airlines. Ze worden hierbij in deze Algemene voorwaarden opgenomen en maken er bijgevolg deel van uit.